Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen
dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF
tartalmát!
A jelen Általános Felhasználási Feltételek az Angel Design Kft. (Székhely: 2096
Üröm, Fő utca 103. Adószám: 26208057-2-13) által üzemeltetett https://www.angeldesign.
hu oldalon elérhető webáruház szolgáltatásainak (a továbbiakban:
Szolgáltató) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Vásárló) általi
használatának feltételeit tartalmazza. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek
tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

Alapvető rendelkezések:
Hivatkozás a jogszabályokra
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A szabályzat módosíthatósága.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az
azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Az
Angel Design Kft. fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek
egyoldalú módosítására.
Az ÁSZF 2021. június 14-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő
Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött
adásvételi jogügyletekre alkalmazható.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.

 1. Szabályzat elfogadása (ÁSZF)
  Az Angel Design Kft. és a vásárló között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó
  kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési
  Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza
  a jelen ÁSZF a vevő és az Angel Design Kft. (továbbiakban: szolgáltató bennünket
  illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési
  határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az
  elállási jog gyakorlásának feltételeit.
  Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF
  rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen
  ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között
  létrejövő szerződés részét képezi.
  Ön weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a
  weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja,
  az adatkezelésekhez hozzájárul.
  A jelen Szabályzat elfogadása önkéntes, de Fiók létrehozásához és / vagy
  megrendelés leadásához szükséges.
 2. Értelmező rendelkezések
  Jelen Általános szerződési feltételek a az Angel Design Kft. által forgalmazott
  napelemeket, invertereket, egyéb kiegészítő termékeket a tőle egyszeri alkalommal
  vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános
  feltételeit rendezi.
  2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek, Eladó az Angel Design Kft. (Székhely: 2096
  Üröm, Fő utca 103. Adószám: 26208057-2-13) https://www.angel-design.hu oldalon
  található webshopja az Eladó részéről üzemeltetett internetes oldal (weboldal);
  Szerződő Felek az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő
  jogalany együttes megnevezése;
  Szolgáltatás az Eladó ) https://www.angel-design.hu weboldalán aktuálisan
  megrendelhető termékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár
  maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru
  csomagolása és kiszállítása; Termék az Eladó részéről forgalmazott, a webshopon
  adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;
  Vételár – a HUF-ban meghatározott értékű bruttó díjazás (beleértve az adót is),
  amelyet az Ügyfél az Eladónak a Termék tulajdonjogának megszerzéséért fizet az
  Adásvételi Szerződés szerint. Ha a Promóciós feltételek másként nem jelzik, az ár
  nem tartalmazza a szállítási költségeket.;
  Vásárló minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi
  személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó
  termékét a https://www.angel-design.hu oldal igénybevételével online megvásárolja;
 3. Megrendelés
  3.1. Saját fiók/Profil
  3.1.1. A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználó/Ügyfél a Weboldalon
  Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával.
  3.2. Megrendelés leadása
  3.2.1. A https://www.angel-design.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló
  elektronikus úton Megrendelést adhat le olyan módon, hogy a kiválasztott
  Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez
  szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési módot.
  3.2.2. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés majd a Fizetés
  gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.
  3.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa
  megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul,
  hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje,
  különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott
  elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az
  Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét
  kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó
  megtagadhatja.
  3.2.4. Az Eladó rögzíti, hogy a Weboldalon csak azokat a termékeket szánja eladásra,
  amelyek termékleírással és eladási árral rendelkeznek. A Weboldalon megjelenő
  reklámanyag, ideértve a teljesség igénye nélkül a Weboldalon és/vagy a közösségi
  média csatornákon megjelenő bannereket is, kimondottan egy márka reklámozását
  célozzák, és nem kötelezik a webshop üzemeltetőjét, hogy raktáron tartson vagy
  értékesítés céljából hozzáférést biztosítson a reklámanyagokban szereplő egyes
  termékekhez.
  3.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte
  3.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely
  visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az
  Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján
  megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely
  értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a kiszállítást
  végző cég részére való átadásáról szóló értesítést is. („Szállítás megerősítése”)
  A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus
  rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a
  Megrendelés Eladó általi visszaigazolását. („Rendelés vételének Megerősítése”)
  Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
  vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok
  esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az eladó kizárja felelősségét,
  amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe
  szolgáltatásait.
  Az eladót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
  visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
  semminemű felelősség nem terheli. Az eladót nem terheli felelősség az abból adódó
  károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
  Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
  3.3.2. Az online fizetések (átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál
  felmerülő bármely olyan többletköltségért, mint például, de nem kizárólagosan
  devizaárfolyam vagy egyéb banki költség. A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési
  mód kiválasztásából eredő következményekért.
  3.3.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést
  elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően
  – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az
  Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt
  Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
  3.3.4. A Webshop üzemeltetője a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:
  • Ha a Vásárló a Megrendelést előreutalással egyenlítette ki, úgy a vételár
  visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára történik. A banki
  átutaláshoz bankszámlaszám, valamint a számlatulajdonos nevének
  megadása szükséges.
  3.3.5. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig
  a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles
  haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az
  elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.
  3.3.6. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja
  teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét
  14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is
  kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a
  Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
  3.3.7. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül –
  törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:
  • amennyiben a Vásárló átutalási módot jelölt meg, majd a megrendelés
  visszaigazolását követően e-az mail-en elküldött díjbekérőn meghatározott
  fizetési határidőn belül nem kerül Eladó bankszámláján jóváírásra az abban
  szereplő összeg;
  • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek
  vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.
  3.3.8. Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés (2.1. (a) pont) az
  eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb
  30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével
  összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése
  számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételárteljesítési
  és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.
 4. Szállítás
  4.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – az általa megbízott szállítást
  végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási
  címre eljuttatja.
  4.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő
  dokumentumok elküldését.
  4.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
  4.4. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a
  Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló
  felületein.
  4.5. Az Eladó ugyan előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának
  várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és
  közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató
  jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé.
  4.6 A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó
  székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt
  megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező
  jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.
  4.7 A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi
  adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a
  szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula
  megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a
  Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a
  2.1. (b) pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési
  Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.
  4.8 A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a
  Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5.
  (ötödik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az
  adott cím alkalmazhatóságát a 4.6-4.7. pontokban foglaltak alapján szükséges
  megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért
  (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.
  4.9. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból
  (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az
  előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet
  szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb
  hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem
  pedig harmadik személy irányában nem felelős.
  4.10. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény
  tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni,
  és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi
  elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az
  ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor
  hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
  4.11. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles
  a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a https://www.angel-design.hu webshopján
  található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek
  minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként
  rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt
  termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a
  hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb
  hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
  4.12. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél
  alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag
  tartalmazza vagy Eladó e-mailen (elektronikus úton) kézbesíti Vásárló részére.
  Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és
  esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv
  felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem
  áll módunkban elfogadni.
 5. Számlázás
  5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az
  ÁFA-t.
  5.2. Az Eladó számlát illetve díjbekérőt állít ki a beérkezett Megrendelések esetében,
  fizetési formától függően. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséhez köteles a
  bizonylaton szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt
  fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg a bizonylaton
  feltüntetett határidőig, úgy az Eladó a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a
  Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben. Az ár, a fizetési
  mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve.
  Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a
  Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti
  kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.
  5.3 A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése online bankkártyás fizetéssel
  vagy hagyományos banki átutalás útján hajtható végre.
  5.4. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a
  megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az
  Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő– számlát állít ki a megrendelt és
  kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő
  számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen.
  Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem
  kötelezhető új számla kiállítására.
  A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely
  egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül
  kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő
  házhozszállítás kapcsán meg kell fizetnie, kivéve, ha a vételár eléri az ingyenes
  kiszállítási limitet vagy az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan
  terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az
  együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A
  kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos
  kiszállítási díjakat az Angel Design webshopján közzétett, a Kiszállítással
  kapcsolatos információk rész tartalmazza.
  5.5. Az Angel Design Kft. az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban
  elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus
  üzenet (e-mail) formájában csatolmányként kerül megküldésre a rendeléskor
  megadott e-mail címre.
  5.6. Az Angel Design Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelenleg elérhető fizetési módokat
  és/vagy ezek feltételeit bármikor módosítsa az újonnan rendelkezésre álló fizetési
  módok Weboldalunkon történő megjelenítésével, mindenféle egyéb figyelmeztetés
  nélkül.
 6. Elállás joga
  FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN
  6.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
  Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló
  foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
  minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
  A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás
  nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
  termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék
  adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az
  utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
  eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül
  gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
  A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban
  meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék
  átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
  Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés
  megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés
  megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
  6.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog
  gyakorlása
  A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre
  vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozatminta
  felhasználásával gyakorolhatja. Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a
  terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:
  Cégnév: Angel Design Kft.
  Cím: 2096 Üröm, Fő utca 103
  6.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
  Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
  nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak
  bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
  Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően
  köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az
  internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.
  6.4. Az elállási jog részletszabályai – Szolgáltató visszatérítési költsége és módja,
  többletköltségek, visszatartási jog, visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek,
  fogyasztói felelősség az értékcsökkenésért a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet
  szabályozza.
 7. Jótállás, szavatosság,kellékszavatosság
  7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
  választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
  teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
  kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
  arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja,
  illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
  azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
  okot.
  7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után
  haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
  belül közölni.
  7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének
  (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
  érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja,
  hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás
  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó
  köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
  időpontjában is megvolt.
  Termékszavatosság
  7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
  kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
  kicserélését kérheti.
  7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a használatba hozatalakor hatályos
  minőségi követelményeknek.
  7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
  hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E
  határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  7.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
  igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
  érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 8. Jótállás
  8.1. Minden az Angel Design Kft. által a https://www.angel-design.hu weboldalon
  értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak (az egyes tartós
  fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
  rendelet) és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. az Angel
  Design Kft. jótáll azért, hogy bármelyik termék a kiszállítás pillanatában és jótállási
  ideje alatt minden anyagi tekintetben megfelel leírásának, kielégítő minőségű és az
  ésszerűség keretei között megfelel azoknak a céloknak, amelyekre az ehhez
  hasonlatos termékeket rendszerint használják. az Angel Design Kft. a Webshopon új,
  eredeti termékeket forgalmaz.
 9. Vitarendezés
  10.1.Fogyasztónak minősülő Ügyfél a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló,
  területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, amennyiben Üzemeltető
  tevékenysége során fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértést észlelt. Az eljárás
  részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény., a 2008. évi
  XLVII törvény., valamint a 2016. évi CL törvény. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye
  szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható
  elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu
  10.2.A fogyasztónak minősülő Ügyfél kifogásainak bíróságon kívüli rendezésével
  kapcsolatos lehetőségekről további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken talál:
  • Békéltető Testületi
  eljárás: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
  • Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás
  indítása: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
  • Európai Fogyasztói
  Központ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpo
  nt
 10. Vis maior
  11.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem
  látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Angel Design Kft. -t érintő, de tőle
  független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az Angel Design Kft. számára
  a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
  11.2. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem
  teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior
  eredményezi.
  11.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon
  belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett –
  megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne
  fel.
 11. Személyes adatvédelem
  12.1. Az Ügyfél személyes adatainak az Eladó az adatkezelője.
  12.2. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala önkéntes, de a Számla
  létrehozásához, a meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez,
  Adásvételi Szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen.
  12.3. Az Eladó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt
  személyes adatok védelmére.
  12.4. Az Eladó az Ügyfélnek a Webáruházban vagy az interneten folytatott
  tevékenysége alapján megszerzett Személyes Adatait saját specifikált célok
  érdekében kezeli a Webáruházban. Minderről részletes információk találhatók a
  Webáruházban elérhető „Adatkezelési nyilatkozat” oldalon.
  12.5. Az egyedi funkciók használatától függően az ügyfélnek joga van panaszt tenni
  az illetékes hatóságoknál a személyes adatok védelmével, a kifogás, a személyes
  adatokhoz való hozzáférés, a helyesbítés, törlés, zárolás jogával, a korlátozás
  kérésével és az adatkezelés elleni tiltakozással, valamint az adatátvitellel
  kapcsolatban.
 12. Záró rendelkezések
  13.1.A vevő kijelenti, hogy a 16. életévét betöltötte és az általa megadott személyes
  adatai kezeléséhez hozzájárul.
  13.2. Az Eladó által kötött szerződések magyar nyelven köttetnek.
  13.3. A megkötött Elektronikus Szolgáltatási Szerződés alapvető rendelkezéseinek
  tárolása, biztosítása és közlése e-mailen keresztül történik az Ügyfél által megadott
  e-mail címre.
  13.4 A megkötött Adásvételi Szerződés alapvető rendelkezéseinek tárolása,
  biztosítása és Ügyféllel való közlése úgy történik, hogy az Ügyfél e-mail üzenetet kap,
  amely tartalmazza a Megrendelés visszaigazolását. Az Adásvételi Szerződés
  tartalmát ezenkívül a Webáruház informatikai rendszerében tárolják és biztosítják.
X

Értesülj Te a leghamarabb új kollekció érkezéséről vagy kivételes ajánlatainkról!

Csatlakozz az Angel Design hírlevél csoportjához.  No products in the cart.